Stadgar för Svensk-Kurdiska Riksförbundet

§ 1. Föreningens namn och säte

 föreningens namn är svensk-kurdiska föreningen. Föreningens verksamhet utförs i Sverige och dess säte ligger i Stockholm.

§ 2. Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. 

§ 3. Syfte

 Föreningens syfte är:

a. Många av våra medlemmar är svenskar med rötter i Kurdistan. Vi ska verka för att plocka det bästa ur de svenska och kurdiska kulturerna och vi kommer att vara aktiva för att bygga broar mellan de två kulturerna.

 b. Att verka för att tillvarata medlemmarnas intressen i det svenska samhället. 

c. Vi tror på människors lika värde och i detta sammanhang gör vi vårt yttersta för att öka jämlikheten mellan könen.

d. Att främja medlemmarnas integreringsprocess i det svenska samhället genom konferenser och föreläsningar och annan informationskampanjer. 

e. Att verka för kurdiska flyktingarnas rättigheter enligt gällande internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

f. Att arrangera olika kulturella aktiviteter och bidra till utvecklingen av medlemmarnas kunskaper om den kurdiska kulturen och det kurdiska språket.

g. Att upplysa nyanlända kurdiska flyktingar om synen på de viktiga politiska och sociala normer och värderingar bland annat demokratins normer och miljöns värde i det svenska samhället.

h. Att stödja de demokratiska krafterna som verkar mot rasism och främlingsfintlighet.

i. Att samarbeta med demokratiska och fackliga föreningar i Sverige för att arrangera olika aktiviteter som är lärorika för våra medlemmar.

j. Att medverka och stödja aktiviteter som värnar freden i världen.

k. Att samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas aktiviteter.

l. Att hjälpa handikappade kurdiska flyktingar att få kännedom om sina rättigheter i det svenska samhället.

m. Att öka förståelsen mellan svenskar och kurder om likheter och olikheter i de svenska och kurdiska kulturella värderingar och normer. n. Att hjälpa kurdiska familjer särskild ungdomar och kvinnor att lösa sina problem genom att upplysa dem om de svårigheter samt de möjligheter som de kan möta i det svenska samhället.

o. Vi känner ett stort ansvar gentemot Kurdistan och därför kommer vi att verka för en demokratisk utveckling i alla delar av Kurdistan i allmänhet och den iranska delen av Kurdistan i synnerhet.

§ 4. Verkställande av föreningens målsättningar

a. Föreningen samarbetar med svenska myndigheter, organisationer, aktiva individer och enskilda sakkunniga personer både i Sverige och i Kurdistan för att uppnå målen. 

b. Svensk-kurdiska föreningen samarbetar med andra ideella kurdiska organisationer i Umeå i syfte att nå målen.

c. Att arrangera och medverka i seminarier, konferenser, kultur och solidaritetsaftnar och utflykter.

d. Samarbetar med andra invandrarorganisationer för att föra fram gemensamma frågor och utbyta erfarenheter och utvärderingar.

e. Att samarbeta med andra föreningar för att samordna olika aktiviteter, projekt och kulturarrangemang.

f. För att förverkliga föreningens mål kommer vi att använda oss av alla moderna verktyg såsom tryckt material, Internet, radio och i mån av resurser även TV.

§ 5. Medlemskap 

Föreningen tillämpar öppet och frivilligt medlemskap. Medlemmen skall:

a. Vara registrerad i någon av lokalföreningarna och acceptera föreningens stadgar.

b. Ha lämnat skriftlig ansökan. Ansökningen ska godkännas av närmaste förenings årsmöte.

c. Medlemmar som ansluter sig till föreningen ska betala medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.

d. Medlemmarna bör ha betalat sin medlemsavgift innan förenings årsmöte.

e. Alla medlemmar får ha och uttrycka åsikter om föreningen och styrelsens arbete. 

f. Varje medlem får lämna förslag till årsmötet dock förslaget måste ha lämnats till styrelsen skriftligen och minst två veckor innan årsmötet. 

g. Lokalföreningarna får tillämpa familjemedlemskap vilket innebär att föräldrarna får söka kollektiv medlemskap för alla familjemedlemmar som har fyllt 7 år  

§ 6. Uppsägning av medlemskap

Varje medlem har rätt att lämna föreningen efter skriftlig ansökan samt bifogad handling som visar beslut från dess årsmöte om ett utträde ur föreningen.  

§ 7. Förenigens organ är:

 1. Föreningens årsmöte 2. Föreningsstyrelse 3. Revisorskommitté 4. Valberedningskommitté

§ 8. Rösträtt:

Medlemmar som har betalat medlemsavgift har rösträtt och kan bli valda till styrelsen. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Föreningens årsmöte fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet och vid årsmötet äger varje närvarande ledamot en röst.

§ 9.  Förenings årsmöte: 

Föreningens årsmöte som är förenings högsta beslutande organ skall hållas före utgången av september månad varje år. Kallelse till årsmöte och dagordning skall skickas till medlemmarna minst fyra veckor före mötet. Styrelsen beslutar om tid och plats och följande ärenden skall tas upp vid ordinarie årsmöte:

a. Mötets öppnande och dess behörighet.

b. Val av ordförande och protokollsekreterare för årsmötet.

c. Val av protokoll justerare.

d. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

e. Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret.

f. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

g. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

h. Val av föreningens styrelseledamöter för kommande verksamhetsåret.

i. Val av valberedningskommitté.

j. Val av revisorer och en revisorssuppleant.

k. Fastställande av medlemsavgift för medlemmar, gällande nästföljande verksamhetsår.

l. Fastställande av antalet ombud till förbundets årsmöte.

m. Inkomna motioner.

n. Övriga frågor. o. Mötets avslutning.

§ 10. Styrelse

a. Föreningens styrelse utgörs av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, valda för tiden från ett årsmöte till nästa. Vid val av styrelse skall en bred förankring inom föreningens verksamhetsområde eftersträvas. Styrelsen svarar för föreningens totala verksamhet mellan två årsmöten.

b. Styrelsen utser inom sig, föreningens ordförande, sekreterare och kassör.

c. Styrelsen verkställer årsmötets beslut.

d. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, undantag vid kris, då styrelsen sammankallar extra möte.

e. Kallelse till styrelsesammanträde skall tillsammans med dagordning skickas av ordföranden till övriga ledamöter minst en vecka före sammanträdet.

f. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11. Revision

Räkenskapsåret avslutas en månad innan årsmötet. Kassaförvaltare lämnar räkenskaperna till revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig berättelse över sin granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Revisorerna består av en ledamot och en suppleant som väljs vid föreningens årsmöte.

§ 12. Beslut

Beslut vid årsmöte och styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet utom vid ärenden enligt § 14. Omröstningen sker öppet, val sker dock med sluten omröstning, om någon medlem begär det. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har föreningens utförande utslagsröst.

§ 13. Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet och måste biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Förslag om sådan ändring skall lämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet och skall bifogas till den utskickade dagordningen. Motsvarande gäller för förslag och beslut om föreningens upplösning eller samgående med annan förening, sådant beslut måste dock fattas på två på varandra följande årsmöten. Efter upplösning av förening skall alla tillgångar delas

till en kurdisk kulturförening eller förening med liknande målsättningar. Årsmötet beslutar om vilken sammanslutning som skall ta över föreningens tillgångar.

§ 14. Extra årsmöte:

Extra årsmöte kan sammankallas: 

a. Om 2/3 delar av föreningens styrelsemedlemmar begär detta.

b. Om 51 procent av föreningens medlemmar genom allmänt medelsmöte begär detta.

c. Extra årsmötet fungerar enligt samma grunder som vid ett ordinarie årsmöte.

d. Beslutet om extra årsmöte bör meddelas medlemmar en månad innan årsmötet. 

 § 15. Föreningens ekonomi

Föreningens inkomstkällor består av:

a. Medlemsavgiften

b. Bidrag från myndigheter och organisationer

c. Gåvor och inkomster från föreningens aktiviteter. Föreningens kapital skall bevaras på ett postgirokonto.

 § 16. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft from 2018-11-25 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.